Boletus edulis

Boletus edulis

Today in the wood I found this Boletus edulis, commonly known as penny bun. 663 gr. 🙂

Reklamer